Studia techniczne

techniczne

Kiedyś w większości dla chłopców, dziś granica ta ulega zatarciu. Grupę stanowią dyscypliny związane z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także regułami posługiwania się nimi. Są to kierunki bardzo zróżnicowane. Znajdziesz tu między innymi architekturę, energetykę, oceanotechnikę czy papiernictwo i poligrafię.

 

Po zakończeniu studiów zostajesz specjalistą w konkretnej dziedzinie. Mała elastyczność na rynku pracy paradoksalnie jest dla absolwenta korzystna. Nie ma osoby po innym kierunku studiów, która mogłaby ubiec Cię w staraniach o posadę, chyba że ktoś z tym samym fachem w garści. Chętnych na studia tego typu jest co raz więcej. Należące do tej kategorii budownictwo, jest czwartym najpopularniejszym pod względem ogólnej liczby kandydatów kierunkiem studiów.
Jest to kierunek studiów dla osób zainteresowanych akustyką oraz szeroko pojętym dźwiękiem. Na tym kierunku studenci uzyskują najnowszą wiedzę dotyczącą m.in. zastosowań: sygnałów akustycznych w procesie wspomagania osób niedowidzących, cieczy magnetycznych i zjawisk hipertermicznych w medycynie, modeli słyszenia i oceny dźwięków, modeli propagacji i rejestracji hałasu w środowisku. Kandydat na ten kierunek powinien mieć dobry słuch, odznaczać się kreatywnością i zdolnością do logicznego myślenia. Zainteresowany? Zapraszamy do dalszej lektury!
Kim jest architekt? Aby odpowiedzieć na to pytanie sięgnijmy do pochodzenia słowa "architektura". Wywodzi się ono z języka greckiego, co jest pośrednim argumentem na rzecz bardzo długich tradycji i korzeni architektury, która była uprawiana setki, a nawet tysiące lat przed Chrystusem. Pierwsza część tego słowa może być przetłumaczona jako "pierwszy", "najważniejszy", czy "główny". Druga to odwołanie do wznoszenia, budowania, ciesielstwa, czy procesu górotwórczego. Architekt jest zatem pierwszym na budowie, po części zgadza się to z dzisiejszym stanem rzeczy.
Architektura i urbanistyka to dwie bardzo stare dziedziny wiedzy. Wiemy, że już w starożytności planowaniu podlegały nie tylko osobne budynki, ale także całe dzielnice i miasta. Obecnie studia nad przestrzenią publiczną odkrywają na nowo wagę i wielkie znaczenie wpływu kształtu przestrzeni miejskiej na żyjącą w niej społeczność. Kierunek może okazać się niezwykle perspektywiczny, jeżeli weźmiemy pod uwagę rozwój współczesnych miast, plany inwestycyjne, rozpowszechnianie się systemów "inteligentnych miast" oraz rosnącą dbałość o ład i porządek w przestrzeni miejskiej.
Z reguły kandydaci na studia na kierunku Automatyka i robotyka bardzo niewiele wiedzą na temat nauki, której zamierzają się podjąć. Postaramy się wyjaśnić kilka najistotniejszych spraw, dotyczących studiów w dziedzinie AiR. Z pewnością nie można myśleć, że są to studia przeznaczone dla przyszłych noblistów i ludzi pochłoniętych jedynie nauką. Praca specjalisty w zakresie automatyki i robotyki polega na bardzo praktycznym i logicznym myśleniu, które pomaga rozwiązywać problemy napotykane na liniach produkcyjnych, w systemach sterowania, czy w różnych gałęziach przemysłu. 
Student kierunku Budowa jachtów uzyskuje ogólną wiedzę inżynierską z materiałoznawstwa, technologii mechanicznych, podstaw konstrukcji maszyn, inżynierii jakości w zakresie przydatnym w budowie i eksploatacji jachtów. Zapoznaje się z ogólnymi elementami termodynamiki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki w zakresie przydatnym w budowie i eksploatacji jachtów oraz poznaje przepisy i normy krajowe, UE, i towarzystw klasyfikacyjnych oraz innych instytucji morskich dotyczące budowy jednostek pływających. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, czytaj dalej!
Dziwnym trafem, społeczny obraz budowlańca nie jest zbyt korzystny. Trudno powiedzieć, jakie są tego przyczyny. Być może, rzeczywistość minionego ustroju wpłynęła negatywnie na postrzeganie zawodów związanych z wznoszeniem różnego rodzaju konstrukcji budowlanych. Łatwo przywołać w pamięci obrazy z serialu "Alternatywy 4". Tymczasem współczesny absolwent budownictwa to świetnie wykształcony inżynier, specjalista w wybranej przez siebie dziedzinie. Studia w zakresie budownictwa nie należą do łatwych, a ilość wiedzy i umiejętności, które trzeba opanować są ogromne. 
Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy w obszarze łączącym chemię, technologię, inżynierię materiałową oraz budownictwo. Tendencje na rynku pracy oraz produkcji i obrocie materiałami budowlanymi wskazują na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Na tym kierunku student nabędzie wiedzę w zakresie projektowania, wytwarzania oraz analityki produktów chemicznych stosowanych w przemyśle budowlanym. Zapozna się z zagadnieniami związanymi z atestacją i certyfikacją wyrobów gotowych, możliwością ich recyklingu i utylizacji.
Studia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna umożliwią zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej. Studenci na tym kierunku otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki. Dynamiczny rozwój informatyki i coraz szersze jej zastosowanie w wielu dziedzinach współczesnego życia powoduje ciągłe zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów informatyków. Dlaczego warto rozpocząć studia na tym kierunku? Jakie przedmioty należy zdawać, aby dostać? Zastanawiasz się jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów? Zapraszamy do lektury artykułu!
Ekoenergetyka jest makrokierunkiem dostosowanym do coraz prężniej rozwijającego się rynku energii z źródeł odnawialnych oraz innych gałęzi produkcji związanych z sektorem energetycznym, przemysłem rolno-spożywczym i leśnictwem. Zakres tematyki na tym kierunku obejmuje zarówno konwencjonalne, jak i odnawialne źródła energii. Student zdobędzie umiejętności w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Studia  dają umiejętności tworzenia nowych i udoskonalania istniejących urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w codziennym życiu. Słuchacz tego kierunku uzyska szeroką wiedzę z zakresu informatyki i automatyki, będzie umiał korzystać z profesjonalnego komputerowego oprogramowania inżynierskiego oraz pozna języki obce. Zostanie bardzo dobrze przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia twórczej pracy zawodowej, nauczy sią projektowania, eksploatacji i testowania nowoczesnych układów i urządzeń elektronicznych oraz systemów przetwarzania informacji.
Aby dowiedzieć się czegoś więcej o studiach na kierunku Elektronika i telekomunikacja, warto poznać specyfikę dwu dziedzin wymienionych w nazwie tych studiów. Elektronika jest nauką techniczną o obwodach elektronicznych, w których funkcjonują elementy aktywne oraz pasywne. Telekomunikacja jest dziedziną, w ramach której bada się możliwości transmisji informacji za pomocą sygnałów elektromagnetycznych. Obie te dyscypliny wydają się być nie tylko interesujące, ale także "na czasie". Skąd biorą się problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie idealnie zgodnym z kierunkiem tych studiów?
Elektrotechnika to dział nauki zajmujący się zastosowaniem zjawisk fizycznych z dziedziny elektryczności i magnetyzmu w różnych gałęziach gospodarki oraz jego teoretycznymi podstawami. Do zagadnień wchodzących w zakres elektrotechniki należą: wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii elektrycznej, techniki pomiarowe wielkości fizycznych, przetwarzanie i analiza sygnałów elektrycznych. Na kierunku studiów Elektrotechnika nauczysz się komputerowego projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych.
Energetyka to dziedzina wiedzy związana z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i transmisją różnych rodzajów energii. Warto zauważyć, że na terenie tej dyscypliny dokonuje się dziś najbardziej znaczących odkryć. Bez wynalazków w dziedzinie energetyki nie możliwe byłoby stworzenie elektrycznych i hybrydowych samochodów. Elektrownie atomowe, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, opracowywanie nowych sposobów jej magazynowania oraz poszukiwanie alternatyw dla pozyskiwania energii ze spalania kopalin to dzisiejsze główne obszary zastosowań wiedzy o energetyce.
Energetyka i chemia jądrowa to kierunek studiów powstały z myślą o przyszłych pracownikach elektrowni jądrowej. Mają oni pełnić bardzo odpowiedzialne zadania, dlatego muszą dysponować doskonałą wiedzą i wyjątkowymi umiejętnościami. Najlepszym kandydatem na kierunku Energetyka i chemia jądrowa jest osoba, której nie sprawiają problemów przedmioty ścisłe. Maturzyści powinni doskonale zdać maturę i stanąć do pojedynku na oceny z egzaminu dojrzałości. W konkursie świadectw pod uwagę bierze się zarówno język polski, jak i język obcy oraz przedmioty ścisłe: chemię, fizykę i matematykę.
Fizyka techniczna to połączenie wiedzy z zakresu fizyki z elementami inżynierii materiałowej i informatyki. Na tym kierunku student zdobędzie umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Czego uczą się studenci w ramach realizacji programu studiów? Czy łatwo znaleźć pracę po takich studiach? Aby poznać odpowiedzi na te i inne pytania, czytaj dalej!
Fotonika to interdyscyplinarna dziedzina nauki łącząca wiedzę z zakresu optyki, fizyki i elektroniki, jak również informatyki w celu opracowywania technik i urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne do przenoszenia i przetwarzania informacji. Kierunek daje szansę zdobycia wykształcenia na miarę XXI wieku. W trakcie studiów student zapozna się z wiedzą z zakresu właściwości światła i jego zastosowania w technice. Dlaczego warto zająć się tą dziedziną fizyki? Aby dowiedzieć się wszystkiego o studiach z zakresu fotoniki, zapraszamy do lektury!
Tworzenie map rozpoczęło się wraz z prehistorią ludzkości. Ślady najdawniejszych nawet kultur obfitują w różne wskazówki terenowe, często przekazywane w formie graficznej. Pomiary i rozgraniczanie terenu było, z pewnością, domeną świata starożytnej Grecji, Egiptu, czy Babilonu. Bez tych umiejętności niemożliwe byłoby wznoszenie zaawansowanych architektonicznie budowli i realizowanie zamierzeń urbanistycznych. Przez wieki mapy stały się podstawą nawigacji na morzach, lądach i oceanach. Co ciekawe, podstawy kartografii oparte są na starożytnych zasadach.
Gospodarka przestrzenna to ogół działań polegających na planowaniu, realizacji i optymalizacji zagospodarowania przestrzennego. Mówiąc w największym skrócie, absolwent tego kierunku zna problemy prawne, ekonomiczne i administracyjne związane z różnego rodzaju nieruchomościami i obszarami, na których są one zlokalizowane. Jest ekspertem w dziedzinie nauk przyrodniczych, w tym ochrony środowiska, botaniki, zoologii i innych dziedzin związanych ze znajomością środowiska naturalnego. Zna problemy społeczne oraz urbanistyczne, dlatego potrafi przewidywać rozwój różnego rodzaju przestrzeni.
Trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek dziedziny produkcji bez nowoczesnych systemów informacyjnych. Dotyczy to także dynamicznie rozwijających się technik i technologii w produkcji rolniczej i w przemyśle rolno-spożywczym. Kierunek ten łączy w sobie wiedzę z zakresu informatyki, produkcji rolniczej i przemysłu rolno-spożywczego. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do wdrożenia nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej i leśnej. Zapraszamy do dalszej lektury!
Kierunek Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach jest stworzony dla osób zainteresowanych informatyką i programowaniem.W czasie studiów zdobędą oni wiedzę z zakresu informatyki, systemów informatycznych, budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących oraz inżynierii oprogramowania. Zostaną przygotowani do twórczej aktywności w zakresie projektowania materiałowego, a także do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i innymi specjalistami projektowania materiałów inżynierskich. Zainteresowany?
Chcecie zostać dobrze zarabiającymi inżynierami? Spieszcie się! Rekrutacja na kierunku Inwestycje i wdrożenia przemysłowe nie będzie trwała w nieskończoność. Dlaczego warto podjąć studia właśnie na tym kierunku? Jest kilka przyczyn, by to zrobić. Po pierwsze te studia naprawdę dają szansę na wszechstronny rozwój. Ciekawie ułożony program nauczania zapewnia studiującym możliwość nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Po drugie doskonale wykształcona kadra nauczycieli akademickich oraz bardzo dobre zaplecze dydaktyczne sprzyja nauce i podnoszeniu własnych kwalifikacji.
Kierunek ten ma charakter interdyscyplinarny, rozwój technologiczny spowodował, że współczesny akustyk nie może obejść się bez nowoczesnej wiedzy z zakresu informatyki i elektroniki, dlatego absolwenci tego kierunku nabierają coraz większego znaczenia na polskim i europejskim rynku. Absolwent posiada wiedzę dotycząca zjawisk akustycznych i drganiowych w technice i muzyce. Zna techniki, urządzenia i narzędzia programowe. Potrafi wdrażać i eksploatować rozwiązania ograniczające hałas oraz wibracje obiektów, a także realizować nagrania dźwiękowe dla wszelkich typów mediów elektronicznych i kształtować właściwy przekaz dźwiękowy.
W wielu zakładach przemysłowych, fabrykach, laboratoriach i przetwórniach wykorzystuje się w procesy oraz reakcje chemiczne, które są podstawowym elementem przemian zachodzących pomiędzy surowcami na drodze do osiągania produktów finalnych. Współczesna nauka i technologia osiągnęły bardzo wiele w zakresie optymalizowania przebiegu procesów chemicznych, tak by zapewnić odpowiedni przebieg reakcji, obniżyć koszty, zwiększyć efektywność procesów przetwórczych. Te wszystkie zadania mogą stać się częścią pracy osoby, która ukończyła studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa.
By dostać się na trzyletnie studia inżynierskie trzeba uczestniczyć w konkursie świadectw dojrzałości. Priorytet mają oczywiście przedmioty ścisłe. Idealny kandydat na kierunek Inżynier danych powinien znać najważniejsze zagadnienia z przedmiotów ścisłych ujętych w programie nauczania szkoły średniej lub pierwszych trzech lat studiów wyższych. Na pewno wysoko ceni się ludzi inteligentnych, obdarzonych zdolnością logicznego myślenia i łatwością wyciągania wniosków. Przewagę nad konkurencją będzie miała także osoba doskonale obsługująca komputer, potrafiąca przetwarzać informacje.
Kierunek ten kształci specjalistów z zakresu informatyki, przygotowanych do podjęcia działalności inżynierskiej i pracy w zawodzie informatyka oraz do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej informatyki. Oprócz nauki o komputerach i systemach informatycznych absolwenci otrzymują podstawy wiedzy o zarządzaniu, finansach, rachunkowości oraz o problemach prawnych związanych z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą przez co są dobrze przygotowani do sprostania oczekiwaniom zmieniającego się rynku.
Unikatowy kierunek studiów inżynieria materiałów kompozytowych daje możliwość połączenia wiedzy z zakresu fizyki, chemii i informatyki z wiedzą z zakresu nauk o materiałach inżynierskich, metalowych, ceramicznych oraz o tworzywach i kompozytach polimerowych. To kierunek dla osób zainteresowanych przede wszystkim wykorzystaniem fizyki w przemyślę, a także ciekawych wykorzystaniem chemii w produkcji. Połączenie obu dziedzin pozwala na przygotowanie, zaplanowanie oraz realizację produkcji na najwyższym poziomie i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Inżynieria materiałowa to dziedzina o charakterze technicznym, której celem jest produkowanie różnego rodzaju materiałów, niezbędnych do wytwarzania przedmiotów oraz obiektów służących człowiekowi. Warto zdać sobie sprawę z tego, że praktycznie wszystkie rzeczy wokół nas zrobione są materiałów, których produkcję zaplanowali inżynierowie materiałów. To oni odpowiedzialni są za wytwarzanie stali o określonych parametrach, plastiku o ściśle zaplanowanej barwie i właściwościach czy trwałych i odpornych na ścieranie farb i lakierów dekoracyjnych.
Szpitale kliniczne oraz inne jednostki służby zdrowia zgłaszają zapotrzebowanie na fachowców wyposażonych w wiedzę techniczną ze znajomością problematyki medycznej. Studenci na tym kierunku zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych, wytwarzania, budowy i eksploatacji maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii medycznej. Opanują również podstawową wiedzę medyczną. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów? Zainteresowanych zapraszamy do dalszej lektury artykułu!
Dlaczego studiowanie Inżynierii medycznej to gra warta świeczki? Dlatego, że to prestiżowy kierunek studiów, który należy do najbardziej obleganych. Dlatego, że daje możliwość poprawy jakości usług medycznych. Dlatego, że pozwala zdobyć bardzo dobre wykształcenie i poszukiwane na rynku pracy umiejętności. Wreszcie dlatego, że zaspokaja ambicje studentów z różnych rejonów świata. Inżynierię medyczną studiować można na uczelniach technicznych. W Polsce ten kierunek oferują niektóre politechniki. By zostać studentem trzeba przejść rekrutacyjne "sito".
Studia na tym kierunku maja dostarczać niezbędnej wiedzy w dziedzinie wydobycia i wykorzystania złóż ropy naftowej oraz gazu. Wybierać można między następującymi specjalizacjami: wiertnictwo naftowe, inżyniera naftowa oraz inżynieria gazownicza. To szeroki zespół specjalistycznych zagadnień dotyczących rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (zarówno na morzu, jak i na lądzie), sposobów ich eksploatacji, dystrybucji wydobytych surowców, wreszcie ich transportu i magazynowania. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia? Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do dalszej lektury. 
Studia na kierunku inżynieria nanostruktur należą do grupy studiów interdyscyplinarnych i łączą w sobie zagadnienia z fizyki, chemii, informatyki, matematyki oraz umiejętności stosowania metod matematyczno-przyrodniczych. Obecnie na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki. W najbliższych latach należy spodziewać się rosnącego zapotrzebowania na specjalistów w tych dziedzinach. Dlaczego warto zająć się nanostrukturami? Zdobycze tej technologii są wykorzystywane już niemal wszędzie.
Kierunek jest skierowany do osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi do pozyskiwania energii odnawialnej. Studenci będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne z zakresu odnawialnych źródeł energii i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko. Absolwenci będą wstanie samodzielnie wytwarzać energię, a zdobyta wiedza pozwoli im na zarządzanie małą firmą sektora energetycznego oraz na racjonalne wdrażanie technologii energii odnawialnych w oparciu o zidentyfikowane przez siebie ekologiczne źródła.
"Duże dzieci", tak nazywa się dorosłych, którzy, mimo swoich lat, nadal lubią konstruować niewiarygodne rzeczy z klocków. Jeśli i ty czujesz, że masz w sobie odrobinę z dziecka powinieneś zainteresować się studiami na tym kierunkiem. Studia pozwolą ci spełnić dziecięce marzenia. Celem studiów jest wypuszczenie na rynek pracy doświadczonych inżynierów, bardzo kreatywnych i otwartych na innowacje w wielu dziedzinach życia. Ich specjalnością będzie wymyślanie oraz testowanie pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi lub elektryczno-spalinowymi.
Jeśli marzysz o karierze menadżerskiej, powinieneś rozważyć studia na kierunku Inżynieria produkcji. Przygotują Cię one do zarządzania procesami produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Kandydaci gotowi studiować Inżynierię produkcji muszą dysponować wiedzą z zakresu przedmiotów ścisłych, posiadać umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego wysuwania wniosków w oparciu o analizowane treści i zdolności sprawnego komunikowania się z otoczeniem. Przyszły ekspert od spraw produkcji będzie musiał zachowywać zimną krew w sytuacjach stresujących.
Od zarania dziejów ludzkości pomiędzy człowiekiem a jego naturalnym środowiskiem można obserwować dość swoiste napięcie. Z jednej strony człowiek dąży do przekształceń i zmian w naturze, z drugiej zaś strony natura nieustępliwie stawia opór i niweczy część działań człowieka. W dobie współczesnych środków technologicznych i rozwoju cywilizacyjnego, środowisko naturalne wydaje się przegrywać tę nierówną walkę. Potrzeba zatem gruntownej wiedzy i znacznych umiejętności, by dokonywać takich przekształceń przyrody, które nie będą miały charakteru destrukcyjnego. 
Jeżeli interesują Cię studia techniczne, ale powiązane także z naukami przyrodniczymi powinieneś rozważyć interdyscyplinarny kierunek Inżynieria systemów biotechnicznych. Kandydat powinien wykazywać się zdolnościami z matematyki i fizyki, a także zamiłowaniem do ekologii. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak nauka o materiałach, podstawy konstrukcji maszyn, układów hydraulicznych, termodynamika, inżynieria elektryczna, elektronika, automatyka, gospodarka energetyczna. Jeśli chciałbyś w przyszłości rozpocząć te studia, czytaj dalej!
Co sprawia, że mosty wiszą w powietrzu, towary docierają na czas, a miejski system oświetleniowy jest doskonale zsynchronizowany w czasie? Za tym wszystkim stoją nie tylko ludzie, ale także bardzo skomplikowane maszyny. Ich obsługa wymaga doskonałej wiedzy i specjalistycznych umiejętności. Nabyć je można w trakcie edukacji akademickiej na uczelniach wyższych oraz na studiach podyplomowych. Gdzie świetnie Cię nauczą? Z pewnością na kierunku komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Ich przeznaczeniem jest wykształcenie profesjonalistów zajmujących się użytkowaniem urządzeń.
Materiały współczesnych technologii to studia z pogranicza fizyki, chemii i matematyki. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu wytwarzania, przetwórstwa, właściwości, zastosowań, struktury, projektowania i degradacji materiałów, a także opisu mechanizmów fizycznych i chemicznych mających wpływ na własności materiałów. Będą mieli możliwość przeprowadzania eksperymentów fizycznych i chemicznych oraz pracy na nowoczesnym sprzęcie. Aby dostać się na ten kierunek studiów należy bardzo dobrze zdać maturę z przedmiotów ścisłych: szczególnie z fizyki, matematyki czy chemii.
Kierunek studiów Mechaniczna inżynieria tworzyw przeznaczony jest dla osób planujących związać swoją karierę z szeroko pojętym przetwórstwem tworzyw polimerowych i wytwarzaniem narzędzi do tego przetwórstwa, czyli pracą w działach konstrukcji, projektowania, technologii i zarządzania. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (ang. United Nations Industrial Development Organization - w skrócie UNIDO), branża przetwórstwa tworzyw polimerowych jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki.
Mechanika i budowa maszyn to studia typowo techniczne. Ich przedmiotem jest projektowanie, budowanie i eksploatacja maszyn. Do tej pory, trudno dostrzec w tym opisie coś zniechęcającego lub zwiastującego trudności w studiowaniu. Aby jednak rzetelnie powiedzieć cokolwiek o tym kierunku, trzeba zdawać sobie sprawę z szybkości rozwoju techniki i nauk inżynieryjnych. Wiedza wytworzona na ich terenie, nie jest dana raz na zawsze. Maszyny w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, stały się niebywale skomplikowane i złożone. Koniecznie zapoznajcie się z treścią tego artykułu!
Najprostszym wyjaśnieniem nazwy tego kierunku jest odwołanie się do dwóch dziedzin, które stanowią filary tych studiów. Pierwszą z nich jest mechanika, a więc dziedzina nauk technicznych zajmująca się budową maszyn i pojazdów, druga z nich to elektronika, a więc nauka o obwodach elektronicznych. W jaki sposób łączą się te dziedziny w jedną spójną naukę? W pewnym skrócie można powiedzieć, że mechatronika jest dyscypliną, dzięki której możemy projektować złożone urządzenia, w których elementy mechaniczne są kontrolowane i sterowane za pomocą systemów elektronicznych.
Nowy kierunek studiów Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa łączy w sobie dziedzinę nauk rolniczych i ekonomicznych. To pierwszy tego typu kierunek studiów o profilu praktycznym. W ostatnich latach rośnie zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, którzy z jednej strony dysponują dużą wiedzę, a z drugiej posiadają umiejętności menadżerskie i zarządcze. Student zapozna się z problematyką technologii stosowanych w produkcji surowca rzeźnego, możliwościami jego wykorzystania, metodami oceny i przetwarzania, przechowywania oraz systemami kontroli jakości mięsa i jego przetworów.
Kierunek ten kształci specjalistów w zakresie wytwarzania i przetwórstwa materiałów metalicznych głównie na bazie żelaza, badań ich własności, projektowania technologii i urządzeń, modelowania warunków prowadzenia procesów technologicznych, budowy urządzeń i narzędzi do realizacji tych procesów z uwzględnieniem ich ekonomiczności, energochłonności i ochrony środowiska. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Czy absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w dalszej części artykułu o tym kierunku studiów!
Nanotechnologia to nauka interdyscyplinarną, zajmująca się tworzeniem rozmaitych struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Studenci kierunku nanotechnologia zdobędą umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nanonauki w praktyce inżynierskiej, a zwłaszcza w projektowaniu i doborze nanomateriałów do różnych zastosowań praktycznych, w takich dziedzinach jak: elektronika, biotechnologia, budownictwo, nowoczesny przemysł motoryzacyjny, techniki medyczne. Jeśli chcesz wiedzieć dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów, koniecznie dowiedz się czegoś więcej o programie studiów i perspektywach dla absolwentów.
Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie umiejętności w zakresie projektowania inżynierskiego, projektowania technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz kształtowania i badania ich struktury i własności, projektowania maszyn i urządzeń mechatronicznych oraz innych produktów oraz wytwarzania i eksploatacji systemów nanostrukturalnych. Nie da się ukryć, że są to studia techniczne, dlatego najlepiej odnajdą się tutaj osoby, które mają typowo ścisły umysł. Jakie przedmioty wybrać na maturze? Z pewnością matematykę, chemią oraz fizykę. 
Nanotechnologia działa w obszarze cząsteczek mierzonych w skali nanometrycznej a wielkość jednego nanometra odpowiada milionowej części milimetra. Znane nam z naszej makro skali właściwości materiałów zmieniają się, gdy zaczynają funkcjonować w nanostrukturach. Zmieniają się ich właściwości chemiczne, mechaniczne, magnetyczne, optyczne i inne, w szczególny sposób zaczynają one zależeć od wielkości i kształtu cząsteczek. Co to znaczy dla nauki i techniki? Przede wszystkim możliwość wykorzystania tej techniki i tym samym udoskonalenia niemal każdej konstrukcji. 
Oceanotechnika to studia dotyczące budowy statków, od najmniejszych jachtów i kutrów do największych superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich. Studiując Oceanotechnikę możesz dowiedzieć się jak powstaje kadłub statku, siłownia okrętowa oraz urządzenia pokładowe, zapoznać się z obsługą platform wiertniczych oraz z zagadnieniami zarządzania i marketingu w gospodarce morskiej. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, nauk technicznych - w zakresie budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych.
Słuchacz kierunku Optometria uzyska wiedzę w zakresie biologiczno-chemicznych podstaw nauk o zdrowiu, pozna podstawowe zagadnienia biologii molekularnej oraz podstawowe zagadnienia chemii fizycznej, nieorganicznej i organicznej. Zaznajomi się z budową anatomiczną, będzie potrafił opisać budowę histologiczną narządów wewnętrznych oraz podstawowe funkcje fizjologiczne człowieka. Będzie potrafił opisać materiały i metody stosowane do obróbki elementów optycznych, szkieł okularowych oraz soczewek kontaktowych. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj dalej!
Optyka to dział fizyki zajmujący się światłem i jego oddziaływaniem z materią. Studia na kierunku optyka obejmują zagadnienia z zakresu fizyki stosowanej z elementami biologii, chemii oraz fizjologii. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu optyki i wybranych technicznych zastosowań optyki. Wiedza ta jest oparta na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz na praktycznej wiedzy inżynierskiej z zakresu wybranych zastosowań optyki. Dlaczego warto wybrać optykę i jakie perspektywy zawodowe czekają na absolwentów? Aby dowiedzieć się czegoś więcej, koniecznie czytaj dalej!
Obok chemii, fizyki i matematyki, na kierunku tym omawia się zagadnienia związane z estetyką i grafiką oraz technologią poligraficzną. Od kandydatów wymagane jest zamiłowanie do książek, pewne zdolności artystyczne, spostrzegawczość, wrażliwość na barwę i piękno. Dbałość o szczegół oraz estetyka jest również jak najbardziej wskazana. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem tego kierunku, zapoznaj się najpierw z realizowanym programem studiów. Papiernictwo i poligrafia choć kształcą interdyscyplinarnie, są studiami o niezwykle wąskiej specjalizacji.
Studia z recyklingu materiałów przygotowują do aktywnego udziału w procesach decyzyjnych na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej oraz w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami zarówno od strony organizacyjno-prawnej, jak i technologicznej. Inżynier, który będzie posiadał wiedzę o możliwościach, technologiach i kosztach takich działań, będzie cennym i niezbędnym członkiem zespołów zajmujących się problematyką wdrażania zaleceń unijnych w każdej jednostce gospodarczej czy administracyjnej.
Kierunek studiów powstał w wyniku istnienia w Polsce pilnej potrzeby działań przywracających gospodarczą i turystyczną użyteczność rzek oraz istniejących kanałów. Przygotowują specjalistów w dziedzinie przebudowy i odnawiania szlaków wodnych, a także miejsc, na których szlaki te się znajdują lub mają dopiero powstać. Obecnie da się zauważyć brak infrastruktury turystycznej, a na terenie Polski oficjalnie istnieje ponad 3,6 tys. km szlaków wodnych. Większość z nich, na skutek wieloletnich zaniedbań, nie spełnia żadnych norm żeglugi i nie nadaje się do gospodarczego wykorzystania.
Technologia chemiczna to ogół metod służących do wytwarzania użytecznych związków chemicznych na skalę przemysłową za pomocą procesów chemicznych. Obejmuje ona wyodrębnianie z surowców pożądanych składników i dalsze ich przetwarzanie. Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z codziennością: tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów, przetwarza surowce kopalne oraz surowce naturalne (odnawialne). Kierunek studiów jest skierowany do osób, które mają zacięcie naukowe, ukierunkowane szczególnie na chemię i jej praktyczne wykorzystanie.
Nazwa technologia drewna z niczym się nie kojarzy? Studenci podczas ćwiczeń i innych poznają najlepsze sposoby na: przygotowanie, obróbkę, wykorzystanie drewna z uwzględnieniem wszystkich gatunków. Absolwenci są przygotowani do udziału w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych, chemicznego przetwórstwa drewna oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna, wykonywania prac wspomagających projektowanie maszyn, koordynacji prac zespołu i oceny wyników pracy zespołu oraz sprawnego posługiwania się technikami komputerowymi.
Kierunek Technologie energii odnawialnej przewiduje kształcenie kompleksowe, w pełnym zakresie treści dotyczącej OZE, od oceny potencjału poprzez wyprodukowanie, bądź pozyskanie nośnika energii oraz jego przygotowanie do bezpośredniego wykorzystania, aż po problemy eksploatacji maszyn i urządzeń. Celem tego kierunku jest przygotowanie specjalistów dla tworzącej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii. Chcesz wiedzieć więcej o realizowanym programie studiów? Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do dalszej lektury!
Studia na kierunku Technologie i systemy bezpieczeństwa mają charakter interdyscyplinarny, czyli łączą dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i bezpieczeństwa. Ten kierunek kształcenia stanowi cenną i atrakcyjną ofertę edukacyjną, która w kompleksowy sposób odnosi się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa. Słuchacze nabywają wiedzę związaną z systemami bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego. Zapraszamy do lektury! 
Studia na kierunku Telekomunikacja pozwalają studentom na zdobycie rozległej i przekrojowej wiedzy z takich dziedzin jak: transmisja i przetwarzanie informacji, kodowanie, systemy i sieci telekomunikacyjne, techniki cyfrowe oraz technik bezprzewodowych. Dzięki niej po studiach są gotowi do podjęcia pracy na samodzielnym, specjalistycznym stanowisku. Szerokie perspektywy zawodowe sprawiają, iż kierunek Telekomunikacja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych studentów. Studia na kierunku Telekomunikacja realizowane są w oparciu o tryb stacjonarny oraz niestacjonarny, na poziomie studiów I stopnia (7 semestrów).
Wirtotechnologia to makrokierunek obejmujący wiedzę z zakresu przetwórstwa metali, technologii materiałowych, informatyki, ekonomii, ekologii, wirtualizacji procesów technologicznych. Zajmuje się wykorzystaniem narzędzi informatycznych do realizacji problemów technologicznych. W trakcie nauki studenci poznają zasady inżynierii oprogramowania oraz zdobywają podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Zastanawiasz się nad wyborem tego kierunku? Zapraszamy zainteresowanych do lektury całego artykułu!
Absolwent kierunku Włókiennictwo posiada wiedzę z zakresu: fizyki, chemii i informatyki, nauk o włóknie, obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonowania tekstyliów oraz metrologii włókienniczej. W programie studiów II stopnia na kierunku włókiennictwo wśród przedmiotów nauczania są: systemy mikroprocesorowe we włókiennictwie, modelowanie tekstyliów, projektowanie tekstyliów, projektowanie odzieży, konserwacja produktów włókienniczych, włókna specjalne, mechanika maszyn włókienniczych, zarządzanie produkcją, usługami i personelem. Dlaczego warto wybrać te studia?