Studia przyrodnicze

przyrodniczeDyscypliny związane z biologią, chemią i fizyką. W zależności od kierunku, musisz być orłem w jednej z nich. Do tej grupy zaliczamy między innymi zootechnikę, astronomię, fizykę techniczną, chemię, geodezję i kartografię.

Jeśli najlepiej przyswajasz wiedzę z biologii, chemii i fizyki, interesuje Cie przyroda i reguły funkcjonowania otaczającego świata, prawdopodobnie znajdziesz tu kierunek dla siebie. Kierunki przyrodnicze oparte są na zgłębianych od wieków dziedzinach, których znaczenie, wartość i świadomość cały czas rośnie. Studia tego typu dają praktyczny zawód, ale wymagają rownież umiejętności łączenia wiedzy z wielu dyscyplin.
Agrochemia jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym w sobie elementy nauk chemicznych oraz nauk rolniczych. Zajmuje się oddziaływaniem związków chemicznych na przebieg procesów chemicznych i biologicznych, zachodzących w glebie i roślinach oraz w hodowli zwierząt. Program studiów pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz szersze poznanie oddziaływania związków chemicznych na procesy chemiczne i biologiczne zachodzące w glebie i w roślinach oraz na produkcję zwierzęcą. Zapraszamy do dalszej lektury!
Studia Akwakultura i bezpieczeństwo żywności pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu akwakultury ryb i innych organizmów wodnych, prawnych i ekonomicznych aspektów akwakultury, ochrony zdrowia zwierząt i człowieka w aspekcie zachowania bezpieczeństwa żywnościowego, oddziaływania akwakultury na ekosystemy naturalne oraz ochrony środowiska. W trakcie studiów słuchacze zdobywają podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska wodnego oraz wpływu akwakultury na ekosystemy naturalne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury!
Analityka żywności i środowiska wodnego to studia między kierunkowe, które mają na celu wykształcenie absolwentów, posiadających wiedzę z zakresu podstaw, przyrodniczych, technicznych, żywieniowych oraz nauk o środowisku wodnym. Czego nauczysz się na studiach? Analizy danych genetycznych, walidacji wyników badań, opanujesz systemy zarządzania jakością i akredytacja, nauczysz się jak oceniać oddziaływania inwestycji na środowisko, standardy i zasady budowy, wyposażenia i pracy w laboratoriach chemicznych i mikrobiologicznych. Zapraszamy do lektury!
Astrofizyka to dziedzina nauki leżąca na pograniczu fizyki i astronomii, zajmująca się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi. Tematem badań astrofizyki są procesy fizyczne we Wszechświecie dotyczące takich obiektów jak gwiazdy, galaktyki, materia międzygwiezdna oraz ich wzajemne oddziaływanie, natomiast kosmologia próbuje odpowiedzieć na pytania o strukturę i ewolucję wszechświata. Te studia to świetny wybór dla osób, które chcą się skupić na badaniach kosmicznych w ramach pracy naukowej.
Już najstarsze cywilizacje interesowały się właściwościami ciał niebieskich, dlatego astronomię można uznać za jedną z najstarszych nauk. Zajmuje się ona badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia poza planetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Astronomia skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i ewolucją Wszechświata.
Jaka jest różnica między weterynarzem a behawiorystą zwierząt? Podczas gdy weterynarz przede wszystkim zajmuje się diagnozowaniem chorób i ich leczeniem, behawiorysta wychowuje zwierzęta: wskazuje poprawne zachowania, a właścicielom tłumaczy, jaki komunikat zwierzę ma do przekazania w trakcie zabawy. Podczas hodowli coraz większą uwagę przywiązuje się do zapewnienie jak najlepszych warunków bytowych zwierzętom, a co za tym idzie wzrasta potrzeba na specjalistów od zachowań zwierząt. W odpowiedzi na ten wzrost powstał kierunek studiów behawiorystyka zwierząt.
Studenci tego kierunku poznają wymagania zdrowotne żywności oraz warunki higieniczne jakie musi spełniać żywność. Studenci zdobywają wiedzę dotycząca epidemiologii chorób żywnościowozależnych, dietozależnych, jakości i bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zasad higieny i racjonalnego żywienia, poradnictwa dietetycznego oraz prawa żywnościowego Polski i Unii Europejskiej. Absolwent kierunku Bezpieczeństwo żywności jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki oraz instytucjach związanych z oceną jakości żywności i służbach sanitarnych.
Biochemia to nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami i przemianami substancji chemicznych w organizmach. Kim jest idealny kandydat na ten kierunek studiów? Przede wszystkim osoba, zainteresowaniach bliższych naukom ścisłym niż humanistycznym. Jeśli dodatkowo są to nauki biologiczne i chemiczne, to możesz wziąć pod uwagę wybór biochemii.  Na maturze wybierz te przedmioty koniecznie na poziomie rozszerzonym. Jeśli chcesz wiedzieć jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów, zapraszamy do lektury!
Biofizyka jest dziedziną naukową z pogranicza fizyki i biologii, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Takich procesów i przemian jak: energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanika ruchów. Bada struktury cząsteczkowe i procesy fizyczne w komórce. Biofizyka podejmuje również próby ustalenia uniwersalnych praw biologicznych niezależnych od konkretnej formy życia. Dziedzina ta w zakresie badania organicznych struktur cząsteczkowych zazębia się z biochemią.
Bioinżynieria to bardzo modny i przyszłościowy kierunek. Uczelnie ze Stanów Zjednoczonych, Anglii czy Japonii już od dawna mają go w swojej ofercie edukacyjnej. W Polsce także można studiować Bioinżynierię i to już w ponad dziesięciu miastach. Każdego roku bioinżynierię uruchamiają kolejne uczelnie (państwowe i prywatne), ponieważ cieszy się ona dużą popularnością. Bioinżynieria to kierunek niezwykle potrzebny środowisku naturalnemu. Dzięki niej może rozwijać się rolnictwo, a tereny zdegradowane można szybko na powrót "przywrócić naturze".
W dobie nowoczesnych technologii produkcja żywności wymaga zastosowania specjalistycznej wiedzy z zakresu nie tylko biologii i chemii, ale także informatyki, czy nauk technicznych. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzi kierunek studiów Bioinżynieria produkcji żywności. Jest to kierunek interdyscyplinarny, łączący w sobie różnorodne dyscypliny naukowe, dające niezwykle bogatą wiedzę, cenne umiejętności i kompetencje społeczne. By dostać się na Bioinżynierię produkcji żywności należy mieć bardzo dobre świadectwo maturalne i jak najwyższe oceny z biologii, chemii i matematyki.
Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej to kierunek interdyscyplinarny, który daje możliwość zdobycia umiejętności analitycznych, które łączą teorię i nowoczesne techniki bioinżynierii. Student tego kierunku stanie się specjalistą, który będzie gotowy stawić czoła narastąjacym problemom produkcji zwierzęcej przy użyciu szerokiego wachlarza strategii biotechnologicznych. Będzie uczył się rozumienia skomplikowanych procesów zachodzących w mikro- i makro- skali, dzięki czemu będzie wprowadzał innowacyjne rozwiązania, które udoskonalą procesy produkcyjne.
Bioinżynier to jeden z najbardziej rozchwytywanych specjalistów na rynku pracy i to nie tylko w Polsce. Akcje ludzi z tytułem bioinżyniera stoją wysoko. Nietuzinkowe umiejętności i specjalistyczna wiedza w bardzo wąskiej dziedzinie sprawia, że osoby po studiach na przykład na kierunku Bioinżynieria zwierząt mogą przebierać w ofertach pracy. Na Bioinżynierię zwierząt dostać się można tylko poprzez konkurs świadectw. Wysokie oceny na świadectwie z przedmiotów ścisłych oraz z biologii są gwarancją otrzymania indeksu. Przed absolwentami Bioinżynierii zwierząt stawia się bardzo wysokie cele.
Studia na kierunku Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego to studia międzykierunkowe łączące wiedzę z zakresu diagnostyki żywności i środowiska wodnego. W programie studiów znajdują się również zagadnienia z zakresu organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu oraz przepisów z zakresu działalności gospodarczej i ochrony środowiska. Jak dostać się na ten kierunek studiów? Co zdawać na maturze? Czego uczą sie studenci tego kierunku? Chcesz wiedzieć więcej na temat tych studiów? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do dalszej lektury! 
Wiedza z biologii znajduje się w programie szkoły średniej, właściwie każdy maturzysta zna jej podstawy. Te studia to świetny pomysł dla osób, które interesują się przyrodą, środowiskiem naturalnym, organizmami żywymi i ich funkcjonowaniem na różnych poziomach. Studia biologiczne od dłuższego już czasu nie są ukierunkowane jedynie na kształcenie szkolnych nauczycieli. Wraz z rozwojem techniki, uprzemysłowieniem i wzrostem świadomości ekologicznej biologia stała się istotną dziedziną wiedzy, dlatego osoby, które kończą ten kierunek mogą liczyć na ciekawe oferty.
Analiza rozwoju przemysłu oraz gospodarki dość jednoznacznie wskazuje na bardzo ważne miejsce Biotechnologii w procesach kształtujących nowoczesne oblicze technologii XXI w. Wybierając Biotechnologię, jako przedmiot swoich studiów można być raczej spokojnym o swoją pozycję na rynku pracy i dobre zarobki. Praca biotechnologa jest niezwykle ciekawa - uczestniczy on bowiem w projektowaniu oraz nadzorowaniu i realizacji procesów przemysłowych, z wykorzystaniem organizmów żywych lub ich elementów. Czy świetlana przyszłość i ciekawe zajęcie okupione są kosztami? 
Mówiąc najogólniej, chemia bada naturę różnych substancji, ich przemiany oraz oddziaływania między nimi. Pomimo tak, zdawałoby się, wąsko określonego zakresu, znajduje się w samym centrum współczesnej wiedzy gromadzonej przez ludzkość. Bez osiągnięć chemii nie byłoby osiągnięć techniki, bez znajomości przyczyn występowania różnych zjawisk chemicznych nie istniałaby także współczesna medycyna, ochrona środowiska, przemysł, transport, czy większość przedmiotów używanych na co dzień w naszych domach. Czy zatem studia chemiczne to dobry pomysł na początek zawodowej kariery?
Jeśli marzyliście kiedyś o opracowaniu własnej receptury kosmetyku to studia na kierunku Chemia kosmetyczna zdecydowanie ułatwią Wam osiągnięcie tego marzenia. Dzięki zdobytej w czasie studiów wiedzy z takich dziedzin jak: chemia organiczna i nieorganiczna, botanika i genetyka, każdy absolwent będzie mógł efektywnie wykonywać powierzone mu obowiązku na gruncie zawodowym. Absolwenci kierunku Chemia kosmetyczna znajdą zatrudnienie w laboratoriach specjalizujących się w złożonych badaniach oraz ocenianiu produktów. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o chemii kosmetycznej, zapraszamy do lektury!
Dzięki unikatowemu programowi nauczania słuchacz kierunku zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie ekologicznych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ich przyrodniczego pochodzenia. Student nauczy się dokonywania analizy zasobów ekologicznych źródeł energii, pozna uwarunkowania środowiskowe ich występowania oraz prawne aspekty związane z ich pozyskiwaniem. Ten kierunek daje umiejętności projektowania instalacji produkujących i wykorzystujących odnawialne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem zasad poszanowania energii.
Eksploatacja mórz i oceanów jest kierunkiem idealnym dla osób, które interesują się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, czyli łączą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i ekonomicznych. Czego uczą się studenci? Wszystkiego, co związane jest z: żywieniem organizmów wodnych, akwakulturą, rybactwem morskiem, ekologią i ochroną środowiska, techniką połowów, oceanografią biologiczną, biologicznym zasobem morza, energetycznym zasobem morza, eksploatacją jednostek górnictwa morskiego czy morskiemi farmy wiatrowe.
Farmerstwo to nowy makrokierunek studiów, który proponuje powrót do całościowego traktowania rolnictwa podzielonego na produkcję roślinną i zwierzęcą, a jednocześnie zawiera program nauczania dostosowany do aktualnej sytuacji w rolnictwie. Czym ten kierunek różni się od ogrodnictwa? Co należy zdawać na maturze, aby się dostać? Jakie treści programowe są omawiane na zajęciach? Czy kierunek ma charakter praktyczny czy teoretyczny? I wreszcie: gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do lektury!
Fizyka jest niezwykle ciekawą nauką. Wydawać by się mogło, że nie zostało nic do odkrycia w naukach przyrodniczych. Tymczasem nie ma fundamentalnej zgody naukowców na najbardziej podstawowe definicje nauk ścisłych. Nie wiemy bowiem czym jest materia, czym jest energia oraz na czym polegają ich przemiany. Zjawiska fizyczne tłumaczy bowiem wiele różnych, pozostających ze sobą w sprzeczności, teorii. Jedne lepiej opisują świat rozpatrywany w wielkich skalach, inne dobrze charakteryzują prawa związane z cząstkami elementarnymi. Zapraszamy do lektury!
Studiując Geoanalitykę zapoznacie się z wiedzą z zakresu geoinformatyki, geoobrazowania i przetwarzania geodanych oraz poznacie ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi oraz posiądziecie podstawową wiedzę z zakresu fizyki i chemii oraz poznacie zastosowania w opisie i interpretacji podstawowych zjawisk oraz procesów przyrodniczych. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Czego uczą się studenci w trakcie nauki? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym kierunku, zapraszamy do dalszej lektury artykułu o kierunku Geoanalityka!
Geofizyka to dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce. Program studiów na Geofizyce obejmuje dziedziny: geologii, geografii, geodezji, oceanografii, meteorologii i fizyki. Student zapoznaje się z obsługą nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej i jest gotowy przystąpić do doświadczeń oraz eksperymentów terenowych. Pamiętaj o tym, że geofizyka to dziedzina interdyscyplinarna, dlatego Twoje zainteresowania powinny być rozległe. Jeśli zastanawiasz się nad tym kierunkiem studiów, zapraszamy do lektury!
Geografia to nauka o powłoce ziemskiej, która należy do nauk przyrodniczych. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, dotyczy bowiem nie tylko elementów środowiska naturalnego ale także sfery społecznej. To geografia bada granice państw, rozmieszczenie zakładów przemysłowych, czy gęstość zaludnienia w różnych miejscach świata. Można więc śmiało powiedzieć, że wiedza geograficzna to znajomość świata. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o studiach na kierunku Geografia, zapraszamy do lektury odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!
Geoinformacja to dziedzina geografii zajmująca się zbieraniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, analizą, interpretacją danych geoprzestrzennych, czyli danych o Ziemi. Są to studia dla osób zainteresowanych ochroną środowiska, badaniem danych, a także procesami zachodzącymi na przestrzeni lat. Co z pewnością się przyda? Umiejętność analizowania statystyk i wyciągania wniosków, otwarty umysł oraz skrupulatnośc. Czy warto wybrać te studia? Jakie są perspektywy zawodowe dla absolwentów?

Geologia jest nauką, która zajmuje się badaniem Ziemi, jej budowy, własności, historii i procesów w niej zachodzących. Studia na kierunku Geologia to przede wszystkim poznanie niezwykłości naszej planety w terenie, zrozumienie tych zjawisk, które nadają kształt naszemu otoczeniu. Wiedza geologiczna polega na umiejętności połączenia wiadomości przyrodniczych z różnych dziedzin - inaczej nie da się zrozumieć życia Ziemi i praw rządzących środowiskiem, zarówno naszym codziennym jak i tym, do którego trafiamy wyjątkowo, czy będą to lodowce Antarktydy, czy też głębokie wyrobiska kopalniane.

Geomonitoring to badanie mechanizmów funkcjonowania ekosystemów, ocena zasobów środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie racjonalnych zasad wykorzystania tych zasobów, spełniających warunki zrównoważonego rozwoju. Celem Geomonitoringu jest zapobieganie negatywnym skutkom antropopresji, degradacji i wyczerpania się zasobów środowiska. To ciekawe studia dla wszystkich, którzy chcieliby pracować w instytucjach badawczych na specjalistycznych stanowiskach. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym kierunku studiów, zapraszamy do dalszej lektury!
Studia Górnictwo i geologia to połączenie wiedzy z zakresu nauk o ziemi, nauk matematycznych i technicznych. Program studiów na tym kierunku obejmuje takie zagadnienia jak: inżynieria gazownicza, eksploatacja złóż węglowodorów, wentylacja i pożarnictwo, technika strzelnicza, maszyny i urządzenia górnicze, urządzenia i napędy elektryczne, statystyka, fizyka współczesna, informatyka w technice, zarządzanie środowiskiem, geologia złóż, organizacja i projektowanie prac geologicznych, inżynieria złożowa, technologie górnicze, geotechnika, technologie wiertnicze, zarządzanie i marketing.
Student kierunku Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych zapoznaje się z wiedzą ogólną z zakresu nauk ścisłych - matematycznych i przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii i biologii). Uczy się części składowych (geokomponentów) środowiska przyrodniczego (świata żywego, skał wraz z rzeźbą terenu, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, atmosfery, klimatu) i zależności, jakie między nimi występują. Podczas nauki na tym kierunku poznaje formy oddziaływań populacji ludzkiej na środowisko oraz stopień i skalę zagrożeń i przekształceń biosfery, atmosfery, litosfery i hydrosfery. 
Kierunek Hipologia i jeździectwa obejmuje wiedzę o budowie koni, ich fizjologii, pochodzeniu, drogach rozwoju gatunku, rasach, metodach i zasadach chowu. Blok przedmiotów poświęcony będzie też prowadzeniu hodowli koni i ośrodków jeździeckich. Studenci poznają również podstawowe zasady hodowli innych zwierząt oraz prowadzenia gospodarstwa hodowlanego. To świetny kierunek dla osób, które uwielbiają jazdę konną, a przyszłości chciałby podjąć pracę jako instruktorzy czy hodowcy. Zainteresowani? 
Kierunek obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbistycznie (psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy) oraz zwierząt dzikich i ich hodowli w środowisku naturalnym oraz w ekosystemach zastępczych. Zakres kształcenia obejmuje biologiczne podstawy hodowli i utrzymania zwierząt towarzyszących i dzikich, w których nacisk położony jest na zasady prowadzenia hodowli zwierząt, warunki ich utrzymania oraz żywienia poszczególnych grup. Istotnym elementem kształcenia są również zagadnienia dotyczące bioróżnorodności oraz problemy reintrodukcji.
Jest to przyrodniczo-techniczny kierunek studiów, nastawiony na kształcenie specjalistów przygotowanych do rozwiązywania problemów współczesnego środowiska przyrodniczego. Inżynieria ekologiczna to nowa dyscyplina wiedzy, której celem jest odtwarzanie, projektowanie i kształtowanie ekosystemów przynoszące korzyść (wielkość i jakość produkcji) zarówno człowiekowi jak i naturze. Podczas studiów pozna zasady przyrodnicze, administracyjne i prawne produkcji energii ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych. Studenci będą przygotowywani do zapobiegania i oceny skutków katastrof ekologicznych spowodowanych działalnością człowieka jak również spowodowanych przez czynniki naturalne i zmiany klimatu.
Studia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna pozwalają zdobyć wiedzę techniczną i przyrodniczą oraz znajomość podstaw prawa, umożliwiające rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych z zakresu inżynierii gospodarki wodnej z uwzględnieniem specyfiki warunków hydrologicznych, hydraulicznych, hydrogeologicznych i ekologicznych. Absolwenci mogą być zatrudniani w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne. Zapraszamy do lektury!
Inżyniera i systemy gospodarowania rolniczego to makrokierunek będący połączeniem dwóch bloków tematycznych: produkcji roślinnej i mechanizacji rolnictwa. Kierunek łączy w sobie zagadnienia właściwe dla kierunków rolniczych z przedmiotami charakterystycznymi dla studiów technicznych. Program studiów obejmuje podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną oraz z zakresu ekonomiki i zarządzania produkcją rolniczą. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów? Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Zapraszamy do dalszej lektury!
Leśnictwo jest dziedziną zajmującą zagospodarowaniem, pielęgnowaniem, ochroną, użytkowaniem oraz odnawianiem lasów. Jest to kierunek studiów przeznaczony dla osób, które kochają przyrodę, interesują się biologią i geografią. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Czy wystarczy jedynie zainteresowanie przyrodą aby dostać się na leśnictwo? Jakie przedmioty należy zdawać na maturze?
Studia na kierunku Medycyna roślin skierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem botaniki i ekologii. Medycyna roślin zajmuje się zagadnieniami występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów. Absolwent Medycyny roślin jest przygotowany do diagnozowania chorób i szkodników roślin zarówno w ogrodach botanicznych i arboretach, jak i gospodarstwach rolnych, firmach nasiennych, hodowlanych oraz tych, które zajmują się dystrybucją pestycydów i nawozów.
Studia umożliwiają studentom kształcenie według indywidualnego programu. Ta forma skierowana jest do osób o szerokich zainteresowaniach matematyczno-przyrodniczych, które chcą prowadzić badania na pograniczu kilku dziedzin naukowych. Szeroki zakres zdobytej wiedzy i umiejętności otwiera przed absolwentami MISMP wiele możliwości zatrudnienia, a w oczach pracodawców stanowią atrakcyjnych kandydatów do pracy. Kariera zawodowa osoby kończącej MISMP zależy od ukończonych przez nią kierunków. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym kierunku studiów, zapraszamy do dalszej lektury artykułu.
Mikrobiologia to dział biologii, zajmujący się zagadnieniami związanymi z mikroorganizmami oraz wirusami. Studenci kierunku Mikrobiologia zdobywają nie tylko wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, ale także wiedzę teoretyczną dotyczącą szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów) zajmujących różne nisze ekologiczne, w tym w organizmie człowieka i innych organizmach wyższych. Znajomość morfologii, fizjologii, genetyki i ekologii drobnoustrojów jest uzupełniana wiedzą.
Mikrobiologia stosowana jest działem nauki, który zajmuje się mikroorganizmami, wirusami, grzybami, bakteriami. W czasie studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę i praktyczne kwalifikacje, które pozwalają na prowadzenie prac badawczych oraz wykonywanie rutynowych procedur dotyczących struktury i czynności życiowych drobnoustrojów atakujących żywe organizmy i mikroorganizmów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Słuchacze zyskują umiejętność prowadzenia specjalistycznych badań diagnostycznych, mikrobiologicznych, serologicznych i biologii molekularnej.
Nauki ścisłe to kierunek unikatowy w skali kraju, który łączy w sobie wszystkie przedmioty ścisłe takie jak: matematyka, chemia, fizyka oraz informatyka. Takie połączenia pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy, a co za tym idzie znalezienie zatrudnienie w wielu gałęziach gospodarki. Ten kierunek studiów to najlepsza propozycja dla umysłów analitycznych, którym na etapie wyboru kierunku studiów, trudno sprecyzować swoje zainteresowania. Dzięki interdyscyplinarnemu kształceniu z zakresu fizyki, chemii czy matematyki, absolwent ma okazję do zdobycia wielokierunkowego wykształcenia.
Neurobiologia obejmuje różne dziedziny nauki, których przedmiotem badania jest układ nerwowy człowieka i zwierząt. Największe wyzwanie, stojące przed neurobiologią, stanowi mózg ludzki, który jest najbardziej skomplikowanym obiektem w znanym Wszechświecie. Głównym celem badań neurobiologicznych jest zrozumienie biologicznych podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, w tym także biologicznego podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka. Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o neurobiologii? Zapraszamy do dalszej lektury!
Jeżeli interesujesz się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego to Oceanografia jest kierunkiem dla Ciebie. Profil kształcenia łączy w sobie elementy różnych dziedzin nauki: zarówno ścisłych, jak i przyrodniczych. Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu matematyczno-przyrodniczego i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Studenci uczą się analizy zjawisk w środowisku morskim oraz wpływu człowieka na to środowisko.
Studia skierowane są do osób, które chcą połączyć swój przyszły zawód z pasją przyrodniczą (np. w ornitologii, teriologii, fitosocjologii, itp.). Dają możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z podstaw naukowych, prawnych i ekonomicznych dotyczących ochrony przyrody. Absolwenci kształceni są do pracy w: firmach wykonujących działania ochronne i świadczących usługi z zakresu doradztwa przyrodniczego, firmach specjalizujących się w ekspertyzach przyrodniczych oraz prowadzących monitoring przyrodniczy, wykonujących raporty i opinie na temat oddziaływania na środowisko.
Celem ochrony roślin jest zapobieganie obniżaniu plonów przez choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. Wspomagana jest przez takie gałęzie nauki jak fitopatologia, entomologia i herbologia. W obrocie krajowym i międzynarodowym bardzo ważne miejsce zajmuje kontrola fitosanitarna, której celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu i przenoszeniu się szkodników i patogenów roślin oraz produktów roślinnych przez granice państwowe. Specjaliści nowoczesnej ochrony roślin, przez najbliższe lata, będą jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku.
Ochrona środowiska to bardzo ambitny i wymagający kierunek studiów. Choć na pozór nie wydaje się trudny i skomplikowany, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że człowiek, który podejmuje się zawodowo pracy związanej z ochroną środowiska musi świetnie znać chemię, fizykę, biologię oraz prawo. Wymienione tu dziedziny stanowią ogromną panoramę niezwykle przydatnej wiedzy, a trzeba wiedzieć, że stanowią one tylko pewną część programu studiów opisywanego tu kierunku. Wiedza dotycząca ochrony środowiska ma charakter interdyscyplinarny. Jak można objaśnić znaczenie tego terminu?
Papierek do kosza i środowisko czyste. Zatkany wyciek ropy i po kłopocie. "Bezołowiówka" w baku i Ziemia odetchnie świeżym powietrzem... Studia na kierunku Ochrona środowiska w języku angielskim nauczą Cię, że nie na tym polega ochrona przyrody. By nasza piękna planeta była prawdziwie czysta i zdrowa potrzeba nie tylko działań prewencyjnych tu i teraz, ale także myślenia do przodu. Absolwent tego kierunku ma wiedzę i umiejętności, które wykorzysta w walce o czystą Ziemię... obecnie i w przyszłości. Studia skierowane są do maturzystów i do osób ze stopniem licencjata.
Studia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami mają na celu przekazanie studentom wiedzy przyrodniczej i technicznej służącej do wykonywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczącym urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz odpadów. Jakie przedmioty należy wybrać na maturze, aby dostać się na na studia z odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami? Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do dalszej lektury!
Uprawianie ogrodnictwa wymaga, wbrew pozorom, znacznej wiedzy i umiejętności. Nie chodzi bowiem o przysłowiowe kopanie ogródków, sadzenie marchewki i zbieranie jabłek! Przyznacie chyba, że gdyby studia ograniczałyby się jedynie do tego, raczej nie możliwe byłoby uzyskanie magisterium, czy licencjatu w wymienionych tu zakresach. Ogrodnictwo wymaga szerokiej wiedzy i bardzo konkretnych umiejętności związanych np. z botaniką, ochroną roślin, sadownictwem, gleboznawstwem, chemią, biochemią oraz architekturą przestrzeni. Dlaczego warto wybrać studia na tym kierunku?