Studia przyrodnicze

przyrodniczeDyscypliny związane z biologią, chemią i fizyką. W zależności od kierunku, musisz być orłem w jednej z nich. Do tej grupy zaliczamy między innymi zootechnikę, astronomię, fizykę techniczną, chemię, geodezję i kartografię.

Jeśli najlepiej przyswajasz wiedzę z biologii, chemii i fizyki, interesuje Cie przyroda i reguły funkcjonowania otaczającego świata, prawdopodobnie znajdziesz tu kierunek dla siebie. Kierunki przyrodnicze oparte są na zgłębianych od wieków dziedzinach, których znaczenie, wartość i świadomość cały czas rośnie. Studia tego typu dają praktyczny zawód, ale wymagają rownież umiejętności łączenia wiedzy z wielu dyscyplin.
Agrochemia jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym w sobie elementy nauk chemicznych oraz nauk rolniczych. Zajmuje się oddziaływaniem związków chemicznych na przebieg procesów chemicznych i biologicznych, zachodzących w glebie i roślinach oraz w hodowli zwierząt.
Studia Akwakultura i bezpieczeństwo żywności pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu akwakultury ryb i innych organizmów wodnych, prawnych i ekonomicznych aspektów akwakultury, ochrony zdrowia zwierząt i człowieka w aspekcie zachowania bezpieczeństwa żywnościowego, oddziaływania akwakultury na ekosystemy naturalne oraz ochrony środowiska.
Analityka żywności i środowiska wodnego to studia międzykierunkowe, które mają na celu wykształcenie absolwentów, posiadających wiedzę z zakresu podstaw, przyrodniczych, technicznych, żywieniowych oraz nauk o środowisku wodnym.
Astrofizyka to dziedzina nauki leżąca na pograniczu fizyki i astronomii, zajmująca się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi. Tematem badań astrofizyki są procesy fizyczne we Wszechświecie dotyczące takich obiektów jak gwiazdy, galaktyki, materia międzygwiezdna oraz ich wzajemne oddziaływanie, natomiast kosmologia próbuje odpowiedzieć na pytania o strukturę i ewolucję Wszechświata
Już najstarsze cywilizacje interesowały się właściwościami ciał niebieskich, dlatego astronomię można uznać za jedną z najstarszych nauk. Zajmuje się ona badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia poza planetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne).

Podczas hodowli coraz większą uwagę przywiązuje się do zapewnienie jak najlepszych warunków bytowych zwierzętom, a co za tym idzie wzrasta potrzeba na specjalistów od zachowań zwierząt. W odpowiedzi na ten wzrost powstał kierunek studiów behawiorystyka zwierząt.
Studenci tego kierunku poznają wymagania zdrowotne żywności oraz warunki higieniczne jakie musi spełniać żywność.
Biochemia to nauka zajmująca się chemią w organizmach żywych, a w szczególności biosyntezą, strukturą, stężeniem, funkcjami i przemianami substancji chemicznych w organizmach.
Biofizyka jest dziedziną naukową z pogranicza fizyki i biologii, zajmującą się badaniem procesów fizycznych związanych z funkcjonowaniem określonych obiektów żywych: organizmów, organów, tkanek, komórek. Takich procesów i przemian jak: energetyczne, zjawiska elektryczne, mechanika ruchów.
Bioinżynieria to bardzo modny i przyszłościowy kierunek. Uczelnie ze Stanów Zjednoczonych, Anglii czy Japonii już od dawna mają go w swojej ofercie edukacyjnej. W Polsce także można studiować Bioinżynierię i to już w ponad dziesięciu miastach. Każdego roku bioinżynierię uruchamiają kolejne uczelnie (państwowe i prywatne), ponieważ cieszy się ona dużą popularnością.
Bioinżynieria to kierunek niezwykle potrzebny środowisku naturalnemu. Dzięki niej może rozwijać się nowoczesne rolnictwo, a tereny zdegradowane przez klęski żywiołowe lub działalność człowieka można szybko na powrót "przywrócić naturze". Bioinżynieria to kierunek interdyscyplinarny, stworzony z myślą o ludziach zainteresowanych biologią, chemią oraz naukami technicznymi. Łączy w sobie elementy każdej z tych nauk. Jej osiągnięcia mają zastosowanie w tych gałęziach przemysłu, w których wykorzystuje się nowoczesne technologie. Studenci bioinżynierii muszą posiadać szeroką wiedzę z zakresu biologii i chemii. Powinni także radzić sobie z matematyką. Od przyszłych bioinżynierów oczekuje się ponadto predyspozycji do pracy w warunkach laboratoryjnych. Szczególnie pożądane cechy i umiejętności to: kreatywny umysł, cierpliwość, skrupulatność, zorganizowanie oraz natura badawcza. Bioinżynierię można studiować w trybie stacjonarnym i zaocznym, zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie edukacji akademickiej. Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku. Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku i wieńczy je zdobycie tytułu magistra inżyniera.
W dobie nowoczesnych technologii i wysokich standardów produkcja żywności wymaga zastosowania specjalistycznej wiedzy z zakresu nie tylko biologii i chemii, ale także informatyki, czy nauk technicznych. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzi kierunek studiów Bioinżynieria produkcji żywności. Jest to kierunek interdyscyplinarny, łączący w sobie różnorodne dyscypliny naukowe, dające niezwykle bogatą wiedzę, cenne umiejętności i kompetencje społeczne. By dostać się na Bioinżynierię produkcji żywności należy mieć bardzo dobre świadectwo maturalne i jak najwyższe oceny z biologii, chemii i matematyki. Te przedmioty przewijają się nieustannie przez wszystkie lata studiów.
Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej to kierunek interdyscyplinarny, który daje możliwość zdobycia umiejętności analitycznych, które łączą teorię i nowoczesne techniki bioinżynierii. Student tego kierunku stanie się specjalistą, który będzie gotowy stawić czoła narastąjacym problemom produkcji zwierzęcej przy użyciu szerokiego wachlarza strategii biotechnologicznych. Będzie uczył się rozumienia skomplikowanych procesów zachodzących w mikro- i makro- skali, dzięki czemu będzie wprowadzał innowacyjne rozwiązania, które udoskonalą procesy produkcyjne.
Bioinżynier to jeden z najbardziej rozchwytywanych specjalistów na rynku pracy i to nie tylko w Polsce. Akcje ludzi z tytułem bioinżyniera stoją wysoko. Nietuzinkowe umiejętności i specjalistyczna wiedza w bardzo wąskiej dziedzinie sprawia, że osoby po studiach na przykład na kierunku Bioinżynieria zwierząt mogą przebierać w ofertach pracy. Na Bioinżynierię zwierząt dostać się można tylko poprzez konkurs świadectw. Wysokie oceny na świadectwie z przedmiotów ścisłych oraz z biologii są gwarancją otrzymania indeksu. Przed absolwentami Bioinżynierii zwierząt stawia się bardzo wysokie cele. Ich zadaniem jest realne zmienianie świata! Dlatego też kandydaci są bardzo starannie wybierani. Od ich poziomu wiedzy oraz doświadczenia zależeć będzie przyszłość innych ludzi. Dlatego właśnie na Bioinżynierię zwierząt dostać się trudno, ale kiedy już się tam trafi, aż chce się studiować. Studenci mają zapewnione fantastyczne warunki do nauki: nowoczesne sale wykładowe i supernowoczesne laboratoria, a także bardzo przyjazną atmosferę. Trzy i pół roku intensywnej nauki kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera (dokładniej - bioinżyniera) i otrzymaniem przepustki do wielkiej kariery.
Studia na kierunku Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego to studia międzykierunkowe łączące wiedzę z zakresu diagnostyki żywności i środowiska wodnego.
Biologia to nauka o życiu. Ponieważ wiedza ta znajduje się w programie szkoły średniej, właściwie każdy maturzysta zna jej podstawy. Studia na kierunku Biologia to świetny pomysł dla osób, które interesują się przyrodą, środowiskiem naturalnym, organizmami żywymi i ich funkcjonowaniem na różnych poziomach. Studia biologiczne od dłuższego już czasu nie są ukierunkowane jedynie na kształcenie szkolnych nauczycieli. Wraz z rozwojem techniki, uprzemysłowieniem i wzrostem świadomości ekologicznej biologia stała się istotną dziedziną wiedzy, dlatego osoby, które kończą ten kierunek mogą spotkać się z ciekawymi propozycjami zatrudnienia.

Analiza rozwoju przemysłu oraz gospodarki dość jednoznacznie wskazuje na bardzo ważne miejsce Biotechnologii w procesach kształtujących nowoczesne oblicze technologii XXI w. Wybierając Biotechnologię, jako przedmiot swoich studiów można być raczej spokojnym o swoją pozycję na rynku pracy i dobre zarobki. Praca biotechnologa jest niezwykle ciekawa - uczestniczy on bowiem w projektowaniu oraz nadzorowaniu i realizacji procesów przemysłowych, z wykorzystaniem organizmów żywych lub ich elementów. Czy świetlana przyszłość i ciekawe zajęcie okupione są kosztami? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się nieco więcej o studiach na tym kierunku.

Mówiąc najogólniej, chemia bada naturę różnych substancji, ich przemiany oraz oddziaływania między nimi. Pomimo tak, zdawałoby się, wąsko określonego zakresu, znajduje się w samym centrum współczesnej wiedzy gromadzonej przez ludzkość. Bez osiągnięć chemii nie byłoby osiągnięć techniki, bez znajomości przyczyn występowania różnych zjawisk chemicznych nie istniałaby także współczesna medycyna, ochrona środowiska, przemysł, transport, czy większość przedmiotów używanych na co dzień w naszych domach. Czy zatem studia chemiczne to dobry pomysł na początek zawodowej kariery? Jeżeli zdradzasz predyspozycje do zawodów związanych z pracą w laboratoriach, jesteś osobą ciekawą świata przyrody, nie obawiasz się matematyki i fizyki - chemia może stać się nie tylko Twoim zawodem, ale także życiową pasją!

Jeśli marzyliście kiedyś o opracowaniu własnej receptury kosmetyku to studia na kierunku Chemia kosmetyczna zdecydowanie ułatwią Wam osiągnięcie tego marzenia. Dzięki zdobytej w czasie studiów wiedzy z takich dziedzin jak: chemia organiczna i nieorganiczna, botanika i genetyka, każdy absolwent będzie mógł efektywnie wykonywać powierzone mu obowiązku na gruncie zawodowym.
Dzięki unikatowemu programowi nauczania słuchacz kierunku Ekologiczne źródła energii zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie ekologicznych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ich przyrodniczego pochodzenia. Student nauczy się dokonywania analizy zasobów ekologicznych źródeł energii, pozna uwarunkowania środowiskowe ich występowania oraz prawne aspekty związane z ich pozyskiwaniem. Ten kierunek daje umiejętności projektowania instalacji produkujących i wykorzystujących odnawialne i niskoemisyjne źródła energii ze szczególnym uwzględnieniem zasad poszanowania energii.
Eksploatacja mórz i oceanów jest kierunkiem idealnym dla osób, które interesują się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, czyli łączą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i ekonomicznych.
Farmerstwo to nowy makrokierunek studiów, który proponuje powrót do całościowego traktowania rolnictwa podzielonego na produkcję roślinną i zwierzęcą, a jednocześnie zawiera program nauczania dostosowany do aktualnej sytuacji w rolnictwie.
Fizyka jest niezwykle ciekawą nauką. Wydawać by się mogło, że nie zostało nic do odkrycia w naukach przyrodniczych. Tymczasem nie ma fundamentalnej zgody naukowców na najbardziej podstawowe definicje nauk ścisłych. Nie wiemy bowiem czym jest materia, czym jest energia oraz na czym polegają ich przemiany. Zjawiska fizyczne tłumaczy bowiem wiele różnych, pozostających ze sobą w sprzeczności, teorii. Jedne lepiej opisują świat rozpatrywany w wielkich skalach, inne dobrze charakteryzują prawa związane z cząstkami elementarnymi. Przed fizykami daleka droga do ujęcia wszystkich obserwowalnych zjawisk za pomocą jednej teorii, być może weźmiesz udział w tych poszukiwaniach? Największe odkrycia są nadal przed naukowcami!

Studiując Geoanalitykę zapoznacie się z wiedzą z zakresu geoinformatyki, geoobrazowania i przetwarzania geodanych oraz poznacie ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi oraz posiądziecie podstawową wiedzę z zakresu fizyki i chemii oraz poznacie zastosowania w opisie i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych.
Geofizyka to dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce.

Geografia to nauka o powłoce ziemskiej. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, dotyczy bowiem nie tylko elementów środowiska naturalnego ale także sfery społecznej. To geografia bada granice państw, rozmieszczenie zakładów przemysłowych, czy gęstość zaludnienia w różnych miejscach świata. Można więc śmiało powiedzieć, że wiedza geograficzna to znajomość świata. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o studiach na kierunku Geografia, zapraszamy do lektury odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

Geoinformacja to dziedzina geografii zajmująca się zbieraniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, analizą, interpretacją danych geoprzestrzennych, czyli danych o Ziemi.

Geologia jest nauką, która zajmuje się badaniem Ziemi, jej budowy, własności, historii i procesów w niej zachodzących. Studia na kierunku Geologia to przede wszystkim poznanie niezwykłości naszej planety w terenie, zrozumienie tych zjawisk, które nadają kształt naszemu otoczeniu. Wiedza geologiczna polega na umiejętności połączenia wiadomości przyrodniczych z różnych dziedzin - inaczej nie da się zrozumieć życia Ziemi i praw rządzących środowiskiem, zarówno naszym codziennym jak i tym, do którego trafiamy wyjątkowo, czy będą to lodowce Antarktydy, czy też głębokie wyrobiska kopalniane.

Geomonitoring to badanie mechanizmów funkcjonowania ekosystemów, ocena zasobów środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie racjonalnych zasad wykorzystania tych zasobów, spełniających warunki zrównoważonego rozwoju. Celem Geomonitoringu jest zapobieganie negatywnym skutkom antropopresji, degradacji i wyczerpania się zasobów środowiska.
Studia Górnictwo i geologia to połączenie wiedzy z zakresu nauk o ziemi, nauk matematycznych i technicznych.
Student kierunku Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych zapoznaje się z wiedzą ogólną z zakresu nauk ścisłych - matematycznych i przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii i biologii). Uczy się części składowych (geokomponentów) środowiska przyrodniczego (świata żywego, skał wraz z rzeźbą terenu, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, atmosfery, klimatu) i zależności, jakie między nimi występują. Podczas nauki na tym kierunku poznaje formy oddziaływań populacji ludzkiej na środowisko oraz stopień i skalę zagrożeń i przekształceń biosfery, atmosfery, litosfery i hydrosfery. Uczy się również podstawowych metod kontroli i monitorowania stanu środowiska oraz zagadnień technologicznych istotnych dla ochrony środowiska, w tym procesów technologicznych, które są przyjazne środowisku.
Kierunek Hipologia i jeździectwa obejmuje wiedzę o budowie koni, ich fizjologii, pochodzeniu, drogach rozwoju gatunku, rasach, metodach i zasadach chowu. Blok przedmiotów poświęcony będzie też prowadzeniu hodowli koni i ośrodków jeździeckich. Studenci poznają również podstawowe zasady hodowli innych zwierząt oraz prowadzenia gospodarstwa hodowlanego.
Kierunek studiów Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbistycznie (psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy) oraz zwierząt dzikich i ich hodowli w środowisku naturalnym oraz w ekosystemach zastępczych.
Jest to przyrodniczo-techniczny kierunek studiów, nastawiony na kształcenie specjalistów przygotowanych do rozwiązywania problemów współczesnego środowiska przyrodniczego. Inżynieria ekologiczna to nowa dyscyplina wiedzy, której celem jest odtwarzanie, projektowanie i kształtowanie ekosystemów przynoszące korzyść (wielkość i jakość produkcji) zarówno człowiekowi jak i naturze.
Studia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna pozwalają zdobyć wiedzę techniczną i przyrodniczą oraz znajomość podstaw prawa, umożliwiające rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych z zakresu inżynierii gospodarki wodnej z uwzględnieniem specyfiki warunków hydrologicznych, hydraulicznych, hydrogeologicznych i ekologicznych.
Inżyniera i systemy gospodarowania rolniczego to makrokierunek będący połączeniem dwóch bloków tematycznych: produkcji roślinnej i mechanizacji rolnictwa. Kierunek łączy w sobie zagadnienia właściwe dla kierunków rolniczych z przedmiotami charakterystycznymi dla studiów technicznych.
Leśnictwo jest dziedziną zajmującą zagospodarowaniem, pielęgnowaniem, ochroną, użytkowaniem oraz odnawianiem lasów. Jest to kierunek studiów przeznaczony dla osób, które kochają przyrodę, interesują się biologią i geografią.
Studia na kierunku Medycyna roślin skierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem botaniki i ekologii. Medycyna roślin zajmuje się zagadnieniami występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów.
Studia umożliwiają studentom kształcenie według indywidualnego programu. Ta forma skierowana jest do osób o szerokich zainteresowaniach matematyczno-przyrodniczych, które chcą prowadzić badania na pograniczu kilku dziedzin naukowych.
Mikrobiologia to dział biologii, zajmujący się zagadnieniami związanymi z mikroorganizmami oraz wirusami.
Mikrobiologia stosowana jest działem nauki, który zajmuje się mikroorganizmami, wirusami, grzybami, bakteriami. W czasie studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę i praktyczne kwalifikacje, które pozwalają na prowadzenie prac badawczych oraz wykonywanie rutynowych procedur dotyczących struktury i czynności życiowych drobnoustrojów atakujących żywe organizmy i mikroorganizmów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Słuchacze Mikrobiologii stosowanej zyskują umiejętność prowadzenia specjalistycznych badań diagnostycznych , mikrobiologicznych, serologicznych i biologii molekularnej, rozpoznawania chorób zakaźnych, identyfikowania źródeł zakażenia, oceny wrażliwości na antybiotyki i czynniki dezynfekcyjne. Podczas studiów poznają zasady otrzymywania czystych kultur drobnoustrojów i ich identyfikacji oraz ich modyfikacji dla celów biotechnologicznych i przemysłowych.
Nauki ścisłe to kierunek unikatowy w skali kraju, który łączy w sobie wszystkie przedmioty ścisłe takie jak: matematyka, chemia, fizyka oraz informatyka. Takie połączenia pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy, a co za tym idzie znalezienie zatrudnienie w wielu gałęziach gospodarki.
Neurobiologia obejmuje różne dziedziny nauki, których przedmiotem badania jest układ nerwowy człowieka i zwierząt. Największe wyzwanie, stojące przed neurobiologią, stanowi mózg ludzki, który jest najbardziej skomplikowanym obiektem w znanym Wszechświecie. Głównym celem badań neurobiologicznych jest zrozumienie biologicznych podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, w tym także biologicznego podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka.

Jeżeli interesujesz się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego to Oceanografia jest kierunkiem dla Ciebie. Profil kształcenia na Oceanografii łączy w sobie elementy różnych dziedzin nauki: zarówno ścisłych, jak i przyrodniczych. Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu matematyczno-przyrodniczego i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Studenci uczą się analizy zjawisk i procesów dokonujących się w środowisku morskim oraz wpływu człowieka na to środowisko.

Studia II stopnia na kierunku Ochrona przyrody skierowane są do osób, które chcą połączyć swój przyszły zawód z pasją przyrodniczą (np. w ornitologii, teriologii, fitosocjologii, itp.). Dają możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z podstaw naukowych, prawnych i ekonomicznych dotyczących ochrony przyrody.
Celem ochrony roślin jest zapobieganie obniżaniu plonów przez choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. Wspomagana jest przez takie gałęzie nauki jak fitopatologia, entomologia i herbologia.
Ochrona środowiska to bardzo ambitny i wymagający kierunek studiów. Choć na pozór nie wydaje się trudny i skomplikowany, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że człowiek, który podejmuje się zawodowo pracy związanej z ochroną środowiska musi świetnie znać chemię, fizykę, biologię oraz prawo. Wymienione tu dziedziny stanowią ogromną panoramę niezwykle przydatnej wiedzy, a trzeba wiedzieć, że stanowią one tylko pewną część programu studiów opisywanego tu kierunku. Wiedza dotycząca ochrony środowiska ma charakter interdyscyplinarny. Jak można objaśnić znaczenie tego terminu? Kiedy poprzez wyciek odpadów przemysłowych zostaje zanieczyszczona rzeka, nie wystarczy wiedza i doświadczenie chemika. Nie ma on bowiem pojęcia o oddziaływaniu trucizn na organizmy żywe. Trzeba tu nie tylko wiedzy dotyczącej hydrologii, biologii, toksykologii, ale także biochemii i limnologii. Opinia specjalistów z zakresu pojedynczych dziedzin byłaby raczej mało przydatna, chodzi bowiem o coś więcej - o wiedzę, która wynika z analizy problemu w świetle różnych perspektyw badawczych. Absolwent ochrony środowiska musi znać wszystkie aspekty związane z zagrożeniami przyrody. Powinien także mieć umiejętność łączenia i wyciągania wniosków płynących z różnych dziedzin naukowych, aby jak najskuteczniej realizować swoje zawodowe czynności.

Papierek do kosza i środowisko czyste. Zatkany wyciek ropy i po kłopocie. "Bezołowiówka" w baku i Ziemia odetchnie świeżym powietrzem... Studia na kierunku Ochrona środowiska w języku angielskim nauczą Cię, że nie na tym polega ochrona przyrody. By nasza piękna planeta była prawdziwie czysta i zdrowa potrzeba nie tylko działań prewencyjnych tu i teraz, ale także myślenia do przodu. Absolwent tego kierunku ma wiedzę i umiejętności, które wykorzysta w walce o czystą Ziemię... obecnie i w przyszłości. 
Ochrona środowiska w języku angielskim to studia skierowane do maturzystów i do osób ze stopniem licencjata. By dostać się na studia pierwszego stopnia (licencjackie) należy zdać bardzo dobrze maturę z przedmiotów ścisłych (chemia, fizyka lub astronomia, matematyka). Dodatkowo wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, gdyż jest on językiem wykładowym. Od kandydatów na studia uzupełniające oczekuje się wyczerpującej wiedzy z zakresu studiów licencjackich oraz posługiwania się specjalistyczną terminologią, oczywiście po angielsku.
Studia na kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami mają na celu przekazanie studentom wiedzy przyrodniczej i technicznej służącej do wykonywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczącym urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz odpadów.
Uprawianie ogrodnictwa wymaga, wbrew pozorom, znacznej wiedzy i umiejętności. Nie chodzi bowiem o przysłowiowe kopanie ogródków, sadzenie marchewki i zbieranie jabłek! Przyznacie chyba, że gdyby studia ograniczałyby się jedynie do tego, raczej nie możliwe byłoby uzyskanie magisterium, czy licencjatu w wymienionych tu zakresach. Ogrodnictwo wymaga szerokiej wiedzy i bardzo konkretnych umiejętności związanych np. z botaniką, ochroną roślin, sadownictwem, gleboznawstwem, chemią, biochemią oraz architekturą przestrzeni. Studia na kierunku Ogrodnictwo to świetny sposób, by z wszystkich istotnych dziedzin nauk przyrodniczych pozyskać wiedzę niezbędną do projektowania, przygotowywania i tworzenia różnego rodzaju ogrodów.